Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Kinh Thánh (Audio + Ebook tiếng Việt) [MP3-PRC]

Kinh thánh có lẽ là bộ sách gây ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử loài người. Số bản in Kinh thánh vượt mọi sách khác. Kinh thánh Do Thái giáo cũng như Kinh Thánh Kitô giáo được dịch nhiều lần, sang nhiều ngôn ngữ hơn bất cứ sách nào khác. Kinh Thánh trọn bộ, hoặc một phần, đã được dịch sang hơn 2.100 ngôn ngữ của 90% dân số thế giới. Kể từ năm 1815, ước tính có khoảng hơn 5 tỉ ấn bản Kinh thánh trọn bộ hoặc các phần quan trọng của Kinh Thánh được phân phối, trở nên sách bán chạy nhất trong mọi thời đại.

   Câu dài nhất trong Kinh Thánh là câu 9, chương 8 của sách Esther.
   Chương dài nhất là Thánh Vịnh 119, chương ngắn nhất là Thánh Vịnh 117.
   Chương ngay giữa Kinh Thánh là Thánh Vịnh 117. Có 594 chương trước đó, và 594 chương ở sau.
   Sách ngắn nhất trong Kinh Thánh là Thư mục vụ thứ ba của John (Gioan hoặc Giăng). Thư thứ hai của John có số câu ít hơn nhưng có nhiều từ hơn.
   Có cả thảy 773.692 từ trong Kinh Thánh (bản King James tiếng Anh).
   Câu ngắn nhất trong Kinh Thánh là Phúc âm John 11. 35, chỉ có 2 từ “Giêsu khóc”.
   Từ dài nhất trong Kinh Thánh là “Mahershalalhashbaz” (nghĩa là “Sự cướp mau lên, của cướp kíp đến”) được tìm thấy trong câu 1 và 3 của chương 8 sách Isaiah.
   Trong Kinh Thánh có hai chương có nội dung tương tự nhau là 2 Các vua 19 và Isaiah 37. (14 câu đầu của mỗi chương giống nhau từng chữ theo bản dịch Anh ngữ King James).
   Toàn bộ Kinh Thánh có 1.189 chương (929 chương trong Cựu Ước và 260 chương trong Tân Ước).
   Trong Kinh Thánh theo bản King James không có câu nào chứa đựng tất cả mẫu tự trong bảng chữ cái (alphabet), nhưng câu 21, chương 7 của sách Ezekiel có hầu như tất cả, chỉ thiếu mẫu tự “J”, còn Daniel 4.37 chỉ thiếu mẫu tự “Q”.
   Danh xưng “Jehovah” xuất hiện gần 7000 lần trong cả Cựu Ước và Tân Ước

Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_01.mp3    2.05 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_02.mp3    1.35 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_03.mp3    1.61 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_04.mp3    1.63 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_05.mp3    1.39 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_06.mp3    1.32 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_07.mp3    1.26 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_08.mp3    1.22 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_09.mp3    1.52 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_10.mp3    1.52 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_11.mp3    1.56 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_12.mp3    1.31 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_13.mp3    1.22 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_14.mp3    1.71 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_15.mp3    1.30 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_16.mp3    1.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_17.mp3    1.71 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_18.mp3    2.33 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_19.mp3    2.49 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_20.mp3    1.25 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_21.mp3    1.89 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_22.mp3    1.50 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_23.mp3    1.16 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_24.mp3    4.19 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_25.mp3    2.02 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_26.mp3    2.30 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_27.mp3    3.08 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_28.mp3    1.38 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_29.mp3    2.00 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_30.mp3    2.68 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_31.mp3    3.64 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_32.mp3    2.09 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_33.mp3    1.24 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_34.mp3    1.90 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_35.mp3    1.67 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_36.mp3    2.41 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_37.mp3    2.20 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_38.mp3    1.90 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_39.mp3    1.40 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_40.mp3    1.27 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_41.mp3    3.42 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_42.mp3    2.57 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_43.mp3    2.30 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_44.mp3    2.11 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_45.mp3    1.85 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_46.mp3    2.09 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_47.mp3    2.17 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_48.mp3    1.61 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_49.mp3    2.06 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/01-SangThe/01_Sangthe_50.mp3    1.70 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_01.mp3    1.20 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_02.mp3    1.52 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_03.mp3    1.96 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_04.mp3    2.11 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_05.mp3    1.45 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_06.mp3    1.99 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_07.mp3    1.65 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_08.mp3    2.23 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_09.mp3    2.24 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_10.mp3    2.27 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_11.mp3    790.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_12.mp3    3.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_13.mp3    1.60 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_14.mp3    2.17 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_15.mp3    1.79 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_16.mp3    2.34 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_17.mp3    1.17 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_18.mp3    1.75 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_19.mp3    1.70 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_20.mp3    1.40 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_21.mp3    2.01 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_22.mp3    2.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_23.mp3    2.15 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_24.mp3    1.11 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_25.mp3    1.65 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_26.mp3    1.83 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_27.mp3    1.11 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_28.mp3    2.51 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_29.mp3    2.83 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_30.mp3    1.96 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_31.mp3    0.99 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_32.mp3    2.42 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_33.mp3    1.65 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_34.mp3    2.39 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_35.mp3    1.84 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_36.mp3    2.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_37.mp3    1.28 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_38.mp3    1.74 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_39.mp3    2.17 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/02-Xuat/02_Xuat_40.mp3    1.71 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_01.mp3    1.06 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_02.mp3    1.04 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_03.mp3    1.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_04.mp3    2.12 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_05.mp3    1.58 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_06.mp3    1.90 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_07.mp3    2.08 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_08.mp3    2.17 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_09.mp3    1.46 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_10.mp3    1.62 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_11.mp3    2.49 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_12.mp3    578.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_13.mp3    3.72 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_14.mp3    3.11 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_15.mp3    1.90 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_16.mp3    2.38 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_17.mp3    1.08 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_18.mp3    1.63 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_19.mp3    2.26 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_20.mp3    1.93 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_21.mp3    1.35 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_22.mp3    2.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_23.mp3    2.87 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_24.mp3    1.29 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_25.mp3    3.33 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_26.mp3    2.76 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/03-LeVi/03_LeVi_27.mp3    2.15 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_01.mp3    2.95 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_02.mp3    1.81 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_03.mp3    3.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_04.mp3    2.88 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_05.mp3    2.07 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_06.mp3    1.66 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_07.mp3    5.90 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_08.mp3    564.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_09.mp3    1.45 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_10.mp3    2.07 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_11.mp3    2.53 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_12.mp3    1.04 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_13.mp3    1.80 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_14.mp3    2.88 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_15.mp3    2.56 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_16.mp3    3.30 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_17.mp3    864.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_18.mp3    2.65 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_19.mp3    1.56 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_20.mp3    1.91 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_21.mp3    2.39 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_22.mp3    2.84 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_23.mp3    2.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_24.mp3    1.55 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_25.mp3    1.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_26.mp3    3.90 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_27.mp3    1.40 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_28.mp3    1.88 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_29.mp3    2.23 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_30.mp3    1.23 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_31.mp3    2.82 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_32.mp3    2.60 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_33.mp3    2.66 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_34.mp3    1.49 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_35.mp3    2.42 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/04-DanSo/04_DanSo_36.mp3    1.14 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_01.mp3    3.28 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_02.mp3    2.65 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_03.mp3    2.21 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_04.mp3    3.67 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_05.mp3    2.17 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_06.mp3    1.60 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_07.mp3    2.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_08.mp3    1.36 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_09.mp3    2.22 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_10.mp3    1.53 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_11.mp3    2.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_12.mp3    2.40 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_13.mp3    1.35 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_14.mp3    1.67 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_15.mp3    1.78 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_16.mp3    1.66 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_17.mp3    1.52 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_18.mp3    1.48 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_19.mp3    1.46 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_20.mp3    1.39 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_21.mp3    1.55 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_22.mp3    1.93 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_23.mp3    1.63 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_24.mp3    1.52 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_25.mp3    1.28 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_26.mp3    1.45 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_27.mp3    1.55 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_28.mp3    4.84 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_29.mp3    2.04 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_30.mp3    1.57 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_31.mp3    2.32 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_32.mp3    3.50 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_33.mp3    2.14 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/05-PhucTruyen/05_Phuc_34.mp3    856.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_01.mp3    1.49 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_02.mp3    1.73 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_03.mp3    1.30 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_04.mp3    1.56 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_05.mp3    1.29 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_06.mp3    2.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_07.mp3    2.26 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_08.mp3    2.64 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_09.mp3    1.92 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_10.mp3    3.27 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_11.mp3    1.70 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_12.mp3    1.19 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_13.mp3    2.38 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_14.mp3    1.32 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_15.mp3    3.04 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_16.mp3    700.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_17.mp3    1.75 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_18.mp3    1.87 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_19.mp3    2.69 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_20.mp3    768.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_21.mp3    2.94 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_22.mp3    2.92 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_23.mp3    1.37 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/06-GioSue/06_GioSue_24.mp3    2.70 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_01.mp3    2.62 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_02.mp3    1.74 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_03.mp3    2.10 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_04.mp3    1.91 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_05.mp3    2.15 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_06.mp3    3.35 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_07.mp3    2.41 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_08.mp3    2.66 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_09.mp3    4.07 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_10.mp3    1.23 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_11.mp3    3.10 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_12.mp3    1.12 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_13.mp3    1.93 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_14.mp3    1.70 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_15.mp3    1.59 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_16.mp3    2.79 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_17.mp3    982.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_18.mp3    2.09 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_19.mp3    2.55 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_20.mp3    3.57 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/07-CacQuan/07_CacQuan_21.mp3    1.85 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/08-RuTo/08_RuTo_01.mp3    1.77 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/08-RuTo/08_RuTo_02.mp3    2.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/08-RuTo/08_RuTo_03.mp3    1.41 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/08-RuTo/08_RuTo_04.mp3    1.72 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_01.mp3    2.24 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_02.mp3    3.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_03.mp3    1.56 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_04.mp3    1.91 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_05.mp3    1.05 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_06.mp3    1.89 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_07.mp3    1.38 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_08.mp3    1.53 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_09.mp3    2.67 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_10.mp3    2.29 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_11.mp3    1.24 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_12.mp3    2.07 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_13.mp3    1.81 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_14.mp3    4.35 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_15.mp3    2.90 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_16.mp3    2.01 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_17.mp3    4.39 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_18.mp3    2.16 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_19.mp3    1.91 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_20.mp3    3.48 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_21.mp3    1.30 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_22.mp3    1.96 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_23.mp3    2.09 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_24.mp3    1.73 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_25.mp3    3.25 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_26.mp3    2.14 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_27.mp3    0.98 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_28.mp3    2.10 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_29.mp3    1.01 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_30.mp3    2.22 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/09-1Samuen/09_1Samuen_31.mp3    954.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_01.mp3    1.77 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_02.mp3    2.37 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_03.mp3    3.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_04.mp3    1.06 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_05.mp3    1.62 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_06.mp3    1.71 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_07.mp3    2.39 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_08.mp3    1.28 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_09.mp3    1.08 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_10.mp3    1.54 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_11.mp3    2.01 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_12.mp3    2.42 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_13.mp3    3.10 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_14.mp3    2.71 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_15.mp3    2.91 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_16.mp3    1.92 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_17.mp3    2.32 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_18.mp3    2.76 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_19.mp3    3.47 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_20.mp3    2.41 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_21.mp3    2.12 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_22.mp3    2.67 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_23.mp3    2.68 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/10-2Samuen/10_2Samuen_24.mp3    2.29 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_01.mp3    3.95 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_02.mp3    3.85 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_03.mp3    2.34 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_04.mp3    2.17 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_05.mp3    1.39 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_06.mp3    2.24 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_07.mp3    3.40 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_08.mp3    5.38 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_09.mp3    2.01 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_10.mp3    2.17 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_11.mp3    3.23 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_12.mp3    2.57 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_13.mp3    2.55 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_14.mp3    2.44 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_15.mp3    2.45 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_16.mp3    2.46 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_17.mp3    1.71 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_18.mp3    3.57 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_19.mp3    1.79 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_20.mp3    3.71 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_21.mp3    2.19 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/11-1CacVua/11_1CacVua_22.mp3    3.94 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_01.mp3    1.75 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_02.mp3    2.43 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_03.mp3    2.16 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_04.mp3    3.64 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_05.mp3    2.63 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_06.mp3    2.68 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_07.mp3    1.95 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_08.mp3    2.49 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_09.mp3    3.27 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_10.mp3    3.29 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_11.mp3    1.73 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_12.mp3    1.68 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_13.mp3    1.97 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_14.mp3    2.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_15.mp3    2.69 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_16.mp3    1.57 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_17.mp3    3.33 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_18.mp3    3.21 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_19.mp3    2.98 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_20.mp3    1.68 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_21.mp3    1.87 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_22.mp3    1.74 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_23.mp3    3.52 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_24.mp3    1.56 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/12-2CacVua/12_2CacVua_25.mp3    2.17 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_01.mp3    2.72 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_02.mp3    2.71 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_03.mp3    1.40 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_04.mp3    2.64 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_05.mp3    1.87 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_06.mp3    4.43 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_07.mp3    2.58 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_08.mp3    1.75 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_09.mp3    3.17 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_10.mp3    0.99 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_11.mp3    2.78 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_12.mp3    2.61 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_13.mp3    1.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_14.mp3    1.02 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_15.mp3    2.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_16.mp3    2.36 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_17.mp3    2.17 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_18.mp3    1.22 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_19.mp3    1.55 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_20.mp3    768.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_21.mp3    2.39 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_22.mp3    1.64 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_23.mp3    1.91 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_24.mp3    1.89 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_25.mp3    1.97 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_26.mp3    2.36 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_27.mp3    2.69 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_28.mp3    2.07 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/13-1SuKy/13_1SuKy_29.mp3    2.72 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_01.mp3    1.45 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_02.mp3    1.56 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_03.mp3    1.19 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_04.mp3    1.34 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_05.mp3    1.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_06.mp3    3.51 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_07.mp3    1.77 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_08.mp3    1.39 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_09.mp3    2.27 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_10.mp3    1.63 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_11.mp3    1.47 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_12.mp3    1.32 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_13.mp3    1.79 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_14.mp3    1.29 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_15.mp3    1.30 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_16.mp3    1.15 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_17.mp3    1.26 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_18.mp3    2.92 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_19.mp3    1.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_20.mp3    3.16 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_21.mp3    1.55 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_22.mp3    1.19 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_23.mp3    1.90 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_24.mp3    2.28 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_25.mp3    2.20 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_26.mp3    1.80 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_27.mp3    638.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_28.mp3    2.29 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_29.mp3    2.79 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_30.mp3    2.18 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_31.mp3    1.97 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_32.mp3    2.67 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_33.mp3    1.88 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_34.mp3    2.82 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_35.mp3    2.54 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/14-2SuKy/14_2SuKy_36.mp3    1.96 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/15-Exora/15_Exora_01.mp3    1.00 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/15-Exora/15_Exora_02.mp3    2.84 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/15-Exora/15_Exora_03.mp3    1.40 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/15-Exora/15_Exora_04.mp3    2.05 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/15-Exora/15_Exora_05.mp3    1.48 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/15-Exora/15_Exora_06.mp3    2.14 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/15-Exora/15_Exora_07.mp3    2.28 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/15-Exora/15_Exora_08.mp3    2.76 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/15-Exora/15_Exora_09.mp3    1.74 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/15-Exora/15_Exora_10.mp3    2.85 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/16-Nehemi/16_Nehemi_01.mp3    1.16 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/16-Nehemi/16_Nehemi_02.mp3    1.99 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/16-Nehemi/16_Nehemi_03.mp3    2.66 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/16-Nehemi/16_Nehemi_04.mp3    1.89 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/16-Nehemi/16_Nehemi_05.mp3    1.73 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/16-Nehemi/16_Nehemi_06.mp3    1.67 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/16-Nehemi/16_Nehemi_07.mp3    3.53 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/16-Nehemi/16_Nehemi_08.mp3    1.82 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/16-Nehemi/16_Nehemi_09.mp3    3.80 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/16-Nehemi/16_Nehemi_10.mp3    2.22 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/16-Nehemi/16_Nehemi_11.mp3    2.52 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/16-Nehemi/16_Nehemi_12.mp3    2.93 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/16-Nehemi/16_Nehemi_13.mp3    2.59 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/17-Exote/17_Exote_01.mp3    1.79 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/17-Exote/17_Exote_02.mp3    2.07 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/17-Exote/17_Exote_03.mp3    1.38 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/17-Exote/17_Exote_04.mp3    1.31 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/17-Exote/17_Exote_05.mp3    1.15 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/17-Exote/17_Exote_06.mp3    1.12 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/17-Exote/17_Exote_07.mp3    932.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/17-Exote/17_Exote_08.mp3    1.56 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/17-Exote/17_Exote_09.mp3    2.34 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/17-Exote/17_Exote_10.mp3    260.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_01.mp3    1.74 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_02.mp3    1.11 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_03.mp3    1.27 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_04.mp3    1.00 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_05.mp3    1.25 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_06.mp3    1.37 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_07.mp3    1.11 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_08.mp3    988.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_09.mp3    1.55 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_10.mp3    1.15 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_11.mp3    1.05 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_12.mp3    1.26 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_13.mp3    1.35 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_14.mp3    1.10 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_15.mp3    1.58 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_16.mp3    1.05 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_17.mp3    776.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_18.mp3    0.99 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_19.mp3    1.42 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_20.mp3    1.39 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_21.mp3    1.59 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_22.mp3    1.43 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_23.mp3    892.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_24.mp3    1.35 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_25.mp3    292.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_26.mp3    638.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_27.mp3    1.19 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_28.mp3    1.22 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_29.mp3    1.05 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_30.mp3    1.50 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_31.mp3    1.90 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_32.mp3    1.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_33.mp3    1.51 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_34.mp3    1.83 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_35.mp3    810.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_36.mp3    1.55 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_37.mp3    1.25 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_38.mp3    1.63 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_39.mp3    1.71 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_40.mp3    1.22 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_41.mp3    1.07 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/18-Giop/18_Giop_42.mp3    1.28 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_001.mp3    400.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_002.mp3    640.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_003.mp3    440.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_004.mp3    564.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_005.mp3    770.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_006.mp3    522.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_007.mp3    920.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_008.mp3    462.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_009.mp3    1.00 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_010.mp3    1.02 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_011.mp3    386.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_012.mp3    468.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_013.mp3    324.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_014.mp3    446.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_015.mp3    320.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_016.mp3    630.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_017.mp3    952.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_018.mp3    2.55 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_019.mp3    834.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_020.mp3    520.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_021.mp3    700.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_022.mp3    1.64 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_023.mp3    392.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_024.mp3    542.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_025.mp3    1.11 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_026.mp3    554.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_027.mp3    980.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_028.mp3    640.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_029.mp3    524.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_030.mp3    652.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_031.mp3    1.43 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_032.mp3    728.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_033.mp3    1.06 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_034.mp3    1.05 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_035.mp3    1.63 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_036.mp3    652.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_037.mp3    1.93 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_038.mp3    0.98 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_039.mp3    892.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_040.mp3    1.19 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_041.mp3    748.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_042.mp3    852.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_043.mp3    434.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_044.mp3    1.27 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_045.mp3    0.99 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_046.mp3    640.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_047.mp3    412.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_048.mp3    700.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_049.mp3    1.01 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_050.mp3    1.16 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_051.mp3    1.19 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_052.mp3    514.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_053.mp3    462.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_054.mp3    386.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_055.mp3    1.25 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_056.mp3    768.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_057.mp3    714.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_058.mp3    618.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_059.mp3    0.99 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_060.mp3    658.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_061.mp3    398.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_062.mp3    772.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_063.mp3    522.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_064.mp3    536.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_065.mp3    794.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_066.mp3    934.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_067.mp3    358.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_068.mp3    2.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_069.mp3    1.87 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_070.mp3    358.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_071.mp3    1.28 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_072.mp3    1.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_073.mp3    1.26 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_074.mp3    1.11 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_075.mp3    518.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_076.mp3    550.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_077.mp3    896.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_078.mp3    3.17 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_079.mp3    838.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_080.mp3    910.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_081.mp3    816.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_082.mp3    380.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_083.mp3    782.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_084.mp3    714.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_085.mp3    674.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_086.mp3    1.01 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_087.mp3    374.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_088.mp3    968.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_089.mp3    2.50 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_090.mp3    1.05 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_091.mp3    838.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_092.mp3    674.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_093.mp3    306.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_094.mp3    0.99 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_095.mp3    524.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_096.mp3    680.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_097.mp3    598.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_098.mp3    448.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_099.mp3    550.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_100.mp3    280.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_101.mp3    454.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_102.mp3    1.17 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_103.mp3    1.05 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_104.mp3    1.57 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_105.mp3    1.78 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_106.mp3    2.15 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_107.mp3    1.66 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_108.mp3    662.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_109.mp3    1.37 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_110.mp3    386.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_111.mp3    510.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_112.mp3    488.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_113.mp3    366.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_114.mp3    344.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_115.mp3    782.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_116.mp3    822.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_117.mp3    114.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_118.mp3    1.22 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_119.mp3    7.64 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_120.mp3    270.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_121.mp3    338.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_122.mp3    372.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_123.mp3    264.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_124.mp3    344.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_125.mp3    296.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_126.mp3    314.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_127.mp3    310.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_128.mp3    284.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_129.mp3    338.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_130.mp3    374.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_131.mp3    204.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_132.mp3    818.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_133.mp3    182.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_134.mp3    140.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_135.mp3    906.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_136.mp3    1.06 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_137.mp3    482.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_138.mp3    496.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_139.mp3    1.09 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_140.mp3    672.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_141.mp3    550.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_142.mp3    406.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_143.mp3    708.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_144.mp3    838.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_145.mp3    946.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_146.mp3    556.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_147.mp3    816.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_148.mp3    612.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_149.mp3    386.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/19-ThiThien/19_Thi_150.mp3    314.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_01.mp3    1.63 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_02.mp3    926.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_03.mp3    1.57 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_04.mp3    1.29 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_05.mp3    1.00 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_06.mp3    1.64 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_07.mp3    1.09 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_08.mp3    1.72 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_09.mp3    864.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_10.mp3    1.74 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_11.mp3    1.74 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_12.mp3    1.45 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_13.mp3    1.37 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_14.mp3    1.97 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_15.mp3    1.79 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_16.mp3    1.85 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_17.mp3    1.55 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_18.mp3    1.25 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_19.mp3    1.55 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_20.mp3    1.62 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_21.mp3    1.64 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_22.mp3    1.48 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_23.mp3    1.59 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_24.mp3    1.67 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_25.mp3    1.45 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_26.mp3    1.38 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_27.mp3    1.49 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_28.mp3    1.56 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_29.mp3    1.50 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_30.mp3    1.78 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/20-ChamNgon/20_Cham_31.mp3    1.43 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_01.mp3    1.01 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_02.mp3    1.94 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_03.mp3    1.43 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_04.mp3    1.02 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_05.mp3    1.48 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_06.mp3    914.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_07.mp3    1.75 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_08.mp3    1.28 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_09.mp3    1.51 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_10.mp3    1.25 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_11.mp3    790.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/21-TruyenDao/21_TruyenDao_12.mp3    1.06 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_01.mp3    1.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_02.mp3    0.99 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_03.mp3    776.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_04.mp3    1.07 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_05.mp3    1.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_06.mp3    840.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_07.mp3    790.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/22-NhaCa/22_NhaCa_08.mp3    0.99 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_01.mp3    2.26 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_02.mp3    1.42 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_03.mp3    1.52 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_04.mp3    544.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_05.mp3    2.40 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_06.mp3    1.01 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_07.mp3    1.83 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_08.mp3    1.71 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_09.mp3    1.56 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_10.mp3    2.38 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_11.mp3    1.28 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_12.mp3    426.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_13.mp3    1.64 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_14.mp3    2.34 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_15.mp3    756.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_16.mp3    1.17 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_17.mp3    1.10 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_18.mp3    680.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_19.mp3    1.80 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_20.mp3    496.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_21.mp3    1.17 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_22.mp3    1.72 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_23.mp3    1.39 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_24.mp3    1.56 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_25.mp3    1.00 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_26.mp3    1.60 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_27.mp3    1.10 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_28.mp3    2.15 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_29.mp3    1.86 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_30.mp3    2.64 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_31.mp3    930.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_32.mp3    1.21 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_33.mp3    1.81 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_34.mp3    1.35 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_35.mp3    858.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_36.mp3    1.89 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_37.mp3    2.97 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_38.mp3    1.60 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_39.mp3    816.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_40.mp3    2.27 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_41.mp3    2.37 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_42.mp3    1.86 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_43.mp3    2.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_44.mp3    2.47 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_45.mp3    2.33 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_46.mp3    0.99 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_47.mp3    1.20 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_48.mp3    1.64 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_49.mp3    2.30 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_50.mp3    1.02 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_51.mp3    2.02 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_52.mp3    1.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_53.mp3    1.12 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_54.mp3    1.37 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_55.mp3    1.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_56.mp3    0.99 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_57.mp3    1.63 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_58.mp3    1.39 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_59.mp3    1.80 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_60.mp3    1.88 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_61.mp3    1.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_62.mp3    1.01 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_63.mp3    1.59 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_64.mp3    898.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_65.mp3    1.98 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/23-Esai/23_Esai_66.mp3    2.30 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_01.mp3    1.34 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_02.mp3    3.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_03.mp3    2.49 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_04.mp3    2.43 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_05.mp3    2.47 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_06.mp3    2.37 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_07.mp3    2.63 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_08.mp3    1.88 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_09.mp3    2.14 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_10.mp3    1.75 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_11.mp3    1.85 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_12.mp3    1.54 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_13.mp3    2.04 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_14.mp3    1.91 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_15.mp3    1.84 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_16.mp3    1.65 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_17.mp3    2.07 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_18.mp3    1.67 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_19.mp3    1.37 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_20.mp3    1.57 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_21.mp3    1.37 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_22.mp3    2.42 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_23.mp3    3.43 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_24.mp3    952.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_25.mp3    2.92 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_26.mp3    1.89 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_27.mp3    1.85 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_28.mp3    1.27 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_29.mp3    2.57 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_30.mp3    1.87 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_31.mp3    3.49 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_32.mp3    3.47 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_33.mp3    2.23 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_34.mp3    1.95 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_35.mp3    1.72 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_36.mp3    2.57 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_37.mp3    1.48 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_38.mp3    2.33 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_39.mp3    1.37 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_40.mp3    1.72 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_41.mp3    1.59 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_42.mp3    1.88 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_43.mp3    1.16 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_44.mp3    2.95 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_45.mp3    452.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_46.mp3    2.42 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_47.mp3    610.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_48.mp3    3.48 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_49.mp3    3.46 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_50.mp3    4.23 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_51.mp3    5.01 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/24-Gieremi/24_GieReMi_52.mp3    2.42 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/25-CaThuong/25_CaThuong_01.mp3    2.33 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/25-CaThuong/25_CaThuong_02.mp3    2.21 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/25-CaThuong/25_CaThuong_03.mp3    2.46 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/25-CaThuong/25_CaThuong_04.mp3    1.56 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/25-CaThuong/25_CaThuong_05.mp3    952.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_01.mp3    2.19 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_02.mp3    850.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_03.mp3    2.21 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_04.mp3    1.30 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_05.mp3    1.66 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_06.mp3    1.34 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_07.mp3    2.25 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_08.mp3    1.63 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_09.mp3    1.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_10.mp3    1.58 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_11.mp3    1.83 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_12.mp3    2.21 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_13.mp3    2.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_14.mp3    2.07 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_15.mp3    556.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_16.mp3    4.82 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_17.mp3    2.02 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_18.mp3    2.61 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_19.mp3    1.01 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_20.mp3    4.11 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_21.mp3    2.98 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_22.mp3    2.39 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_23.mp3    3.74 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_24.mp3    2.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_25.mp3    1.38 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_26.mp3    1.74 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_27.mp3    2.77 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_28.mp3    2.26 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_29.mp3    1.92 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_30.mp3    2.12 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_31.mp3    1.70 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_32.mp3    3.06 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_33.mp3    3.01 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_34.mp3    2.63 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_35.mp3    1.22 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_36.mp3    3.27 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_37.mp3    2.65 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_38.mp3    2.25 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_39.mp3    2.31 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_40.mp3    3.75 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_41.mp3    1.87 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_42.mp3    1.31 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_43.mp3    2.23 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_44.mp3    2.53 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_45.mp3    2.31 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_46.mp3    2.07 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_47.mp3    1.97 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/26-Exechien/26_Exechien_48.mp3    2.47 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/27-Danien/27_Danien_01.mp3    1.43 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/27-Danien/27_Danien_02.mp3    3.83 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/27-Danien/27_Danien_03.mp3    2.69 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/27-Danien/27_Danien_04.mp3    3.35 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/27-Danien/27_Danien_05.mp3    2.64 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/27-Danien/27_Danien_06.mp3    2.35 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/27-Danien/27_Danien_07.mp3    2.39 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/27-Danien/27_Danien_08.mp3    2.19 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/27-Danien/27_Danien_09.mp3    2.81 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/27-Danien/27_Danien_10.mp3    1.67 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/27-Danien/27_Danien_11.mp3    3.62 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/27-Danien/27_Danien_12.mp3    1.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/28-Ose/28_Ose_01.mp3    940.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/28-Ose/28_Ose_02.mp3    1.63 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/28-Ose/28_Ose_03.mp3    434.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/28-Ose/28_Ose_04.mp3    1.38 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/28-Ose/28_Ose_05.mp3    1.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/28-Ose/28_Ose_06.mp3    802.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/28-Ose/28_Ose_07.mp3    1.18 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/28-Ose/28_Ose_08.mp3    986.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/28-Ose/28_Ose_09.mp3    1.42 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/28-Ose/28_Ose_10.mp3    1.25 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/28-Ose/28_Ose_11.mp3    904.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/28-Ose/28_Ose_12.mp3    1.08 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/28-Ose/28_Ose_13.mp3    1.28 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/28-Ose/28_Ose_14.mp3    826.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/29-Gioen/29_Gioen_01.mp3    1.54 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/29-Gioen/29_Gioen_02.mp3    2.53 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/29-Gioen/29_Gioen_03.mp3    1.53 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/30-Amot/30_Amot_01.mp3    1.29 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/30-Amot/30_Amot_02.mp3    1.24 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/30-Amot/30_Amot_03.mp3    1.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/30-Amot/30_Amot_04.mp3    1.28 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/30-Amot/30_Amot_05.mp3    1.88 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/30-Amot/30_Amot_06.mp3    1.12 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/30-Amot/30_Amot_07.mp3    1.36 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/30-Amot/30_Amot_08.mp3    1.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/30-Amot/30_Amot_09.mp3    1.36 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/31-Apdia/31_Apdia_01.mp3    1.76 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/32-Giona/32_Giona_01.mp3    1.23 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/32-Giona/32_Giona_02.mp3    728.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/32-Giona/32_Giona_03.mp3    770.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/32-Giona/32_Giona_04.mp3    938.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/33-Miche/33_Miche_01.mp3    1.32 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/33-Miche/33_Miche_02.mp3    1.12 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/33-Miche/33_Miche_03.mp3    990.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/33-Miche/33_Miche_04.mp3    1.22 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/33-Miche/33_Miche_05.mp3    0.99 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/33-Miche/33_Miche_06.mp3    1.19 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/33-Miche/33_Miche_07.mp3    1.54 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/34-Nahum/34_Nahum_01.mp3    1.05 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/34-Nahum/34_Nahum_02.mp3    1.00 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/34-Nahum/34_Nahum_03.mp3    1.41 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/35-Habacuc/35_Habacuc_01.mp3    1.19 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/35-Habacuc/35_Habacuc_02.mp3    1.45 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/35-Habacuc/35_Habacuc_03.mp3    1.35 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/36-Sophoni/36_Sophoni_01.mp3    1.29 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/36-Sophoni/36_Sophoni_02.mp3    1.33 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/36-Sophoni/36_Sophoni_03.mp3    1.62 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/37-Aghe/37_Aghe_01.mp3    1.19 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/37-Aghe/37_Aghe_02.mp3    1.90 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/38-Xachari/38_Xachari_01.mp3    1.70 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/38-Xachari/38_Xachari_02.mp3    822.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/38-Xachari/38_Xachari_03.mp3    856.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/38-Xachari/38_Xachari_04.mp3    888.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/38-Xachari/38_Xachari_05.mp3    782.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/38-Xachari/38_Xachari_06.mp3    1.00 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/38-Xachari/38_Xachari_07.mp3    1.01 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/38-Xachari/38_Xachari_08.mp3    1.90 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/38-Xachari/38_Xachari_09.mp3    1.43 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/38-Xachari/38_Xachari_10.mp3    1.02 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/38-Xachari/38_Xachari_11.mp3    1.32 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/38-Xachari/38_Xachari_12.mp3    1.16 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/38-Xachari/38_Xachari_13.mp3    862.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/38-Xachari/38_Xachari_14.mp3    1.67 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/39-Malachi/39_Malachi_01.mp3    1.48 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/39-Malachi/39_Malachi_02.mp3    1.55 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/39-Malachi/39_Malachi_03.mp3    1.56 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/39-Malachi/39_Malachi_04.mp3    500.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_01.mp3    1.71 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_02.mp3    1.69 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_03.mp3    1.14 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_04.mp3    1.54 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_05.mp3    2.93 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_06.mp3    2.28 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_07.mp3    1.68 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_08.mp3    2.01 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_09.mp3    2.36 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_10.mp3    2.54 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_11.mp3    1.82 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_12.mp3    2.94 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_13.mp3    3.30 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_14.mp3    1.77 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_15.mp3    2.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_16.mp3    1.93 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_17.mp3    1.71 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_18.mp3    2.09 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_19.mp3    1.88 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_20.mp3    1.82 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_21.mp3    2.83 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_22.mp3    2.09 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_23.mp3    2.19 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_24.mp3    2.42 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_25.mp3    2.45 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_26.mp3    4.51 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_27.mp3    3.51 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/40-Mathio/40_Mathio_28.mp3    1.12 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/41-Mac/41_Mac_01.mp3    2.28 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/41-Mac/41_Mac_02.mp3    1.79 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/41-Mac/41_Mac_03.mp3    1.78 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/41-Mac/41_Mac_04.mp3    2.14 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/41-Mac/41_Mac_05.mp3    2.33 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/41-Mac/41_Mac_06.mp3    3.05 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/41-Mac/41_Mac_07.mp3    1.96 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/41-Mac/41_Mac_08.mp3    2.04 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/41-Mac/41_Mac_09.mp3    2.76 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/41-Mac/41_Mac_10.mp3    3.11 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/41-Mac/41_Mac_11.mp3    1.81 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/41-Mac/41_Mac_12.mp3    2.79 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/41-Mac/41_Mac_13.mp3    2.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/41-Mac/41_Mac_14.mp3    4.09 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/41-Mac/41_Mac_15.mp3    2.26 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/41-Mac/41_Mac_16.mp3    1.02 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_01.mp3    3.69 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_02.mp3    2.61 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_03.mp3    1.39 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_04.mp3    3.29 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_05.mp3    2.27 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_06.mp3    2.92 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_07.mp3    3.00 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_08.mp3    3.39 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_09.mp3    3.73 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_10.mp3    2.68 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_11.mp3    3.21 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_12.mp3    3.32 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_13.mp3    2.15 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_14.mp3    1.86 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_15.mp3    1.72 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_16.mp3    1.96 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_17.mp3    1.94 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_18.mp3    2.38 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_19.mp3    2.40 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_20.mp3    2.35 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_21.mp3    1.95 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_22.mp3    3.60 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_23.mp3    2.78 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/42-Luca/42_Luca_24.mp3    2.57 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_01.mp3    2.68 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_02.mp3    1.25 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_03.mp3    1.97 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_04.mp3    2.84 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_05.mp3    2.52 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_06.mp3    3.55 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_07.mp3    2.51 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_08.mp3    3.37 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_09.mp3    2.18 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_10.mp3    2.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_11.mp3    2.77 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_12.mp3    2.62 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_13.mp3    2.19 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_14.mp3    2.05 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_15.mp3    1.67 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_16.mp3    1.98 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_17.mp3    1.74 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_18.mp3    2.50 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_19.mp3    2.78 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_20.mp3    1.82 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/43-Giang/43_Giang_21.mp3    1.90 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_01.mp3    1.75 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_02.mp3    2.68 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_03.mp3    1.52 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_04.mp3    2.07 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_05.mp3    2.54 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_06.mp3    1.01 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_07.mp3    3.63 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_08.mp3    2.22 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_09.mp3    2.77 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_10.mp3    2.83 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_11.mp3    1.65 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_12.mp3    1.55 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_13.mp3    3.27 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_14.mp3    1.63 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_15.mp3    2.33 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_16.mp3    2.30 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_17.mp3    2.23 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_18.mp3    1.81 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_19.mp3    2.50 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_20.mp3    2.43 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_21.mp3    2.61 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_22.mp3    1.93 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_23.mp3    2.15 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_24.mp3    1.53 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_25.mp3    1.82 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_26.mp3    2.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_27.mp3    2.67 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/44-Cong Vu/44_CongVu_28.mp3    1.79 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/45-Roma/45_Roma_01.mp3    2.25 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/45-Roma/45_Roma_02.mp3    1.86 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/45-Roma/45_Roma_03.mp3    1.79 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/45-Roma/45_Roma_04.mp3    1.60 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/45-Roma/45_Roma_05.mp3    1.72 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/45-Roma/45_Roma_06.mp3    1.58 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/45-Roma/45_Roma_07.mp3    2.02 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/45-Roma/45_Roma_08.mp3    1.69 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/45-Roma/45_Roma_09.mp3    2.74 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/45-Roma/45_Roma_10.mp3    2.09 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/45-Roma/45_Roma_11.mp3    1.32 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/45-Roma/45_Roma_12.mp3    1.34 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/45-Roma/45_Roma_13.mp3    2.43 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/45-Roma/45_Roma_14.mp3    1.41 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/45-Roma/45_Roma_15.mp3    1.04 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/45-Roma/45_Roma_16.mp3    1.71 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/46-1Corinhto/46_1Co_01.mp3    1.95 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/46-1Corinhto/46_1Co_02.mp3    1.14 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/46-1Corinhto/46_1Co_03.mp3    1.40 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/46-1Corinhto/46_1Co_04.mp3    1.48 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/46-1Corinhto/46_1Co_05.mp3    892.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/46-1Corinhto/46_1Co_06.mp3    1.38 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/46-1Corinhto/46_1Co_07.mp3    2.65 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/46-1Corinhto/46_1Co_08.mp3    946.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/46-1Corinhto/46_1Co_09.mp3    1.84 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/46-1Corinhto/46_1Co_10.mp3    1.73 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/46-1Corinhto/46_1Co_11.mp3    2.03 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/46-1Corinhto/46_1Co_12.mp3    1.88 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/46-1Corinhto/46_1Co_13.mp3    994.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/46-1Corinhto/46_1Co_14.mp3    2.47 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/46-1Corinhto/46_1Co_15.mp3    3.37 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/46-1Corinhto/46_1Co_16.mp3    1.29 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/47-2Corinhto/47_2Co_01.mp3    1.87 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/47-2Corinhto/47_2Co_02.mp3    1.06 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/47-2Corinhto/47_2Co_03.mp3    1.17 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/47-2Corinhto/47_2Co_04.mp3    1.28 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/47-2Corinhto/47_2Co_05.mp3    1.45 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/47-2Corinhto/47_2Co_06.mp3    1.12 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/47-2Corinhto/47_2Co_07.mp3    1.31 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/47-2Corinhto/47_2Co_08.mp3    1.52 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/47-2Corinhto/47_2Co_09.mp3    1.01 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/47-2Corinhto/47_2Co_10.mp3    1.20 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/47-2Corinhto/47_2Co_11.mp3    2.17 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/47-2Corinhto/47_2Co_12.mp3    1.74 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/47-2Corinhto/47_2Co_13.mp3    994.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/48-Galati/48_Galati_01.mp3    1.43 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/48-Galati/48_Galati_02.mp3    1.62 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/48-Galati/48_Galati_03.mp3    2.08 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/48-Galati/48_Galati_04.mp3    2.02 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/48-Galati/48_Galati_05.mp3    1.60 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/48-Galati/48_Galati_06.mp3    1.12 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/49-Epheso/49_Epheso_01.mp3    1.45 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/49-Epheso/49_Epheso_02.mp3    1.47 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/49-Epheso/49_Epheso_03.mp3    1.20 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/49-Epheso/49_Epheso_04.mp3    1.87 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/49-Epheso/49_Epheso_05.mp3    1.65 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/49-Epheso/49_Epheso_06.mp3    1.43 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/50-PhiLip/50_PhiLip_01.mp3    1.43 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/50-PhiLip/50_PhiLip_02.mp3    1.81 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/50-PhiLip/50_PhiLip_03.mp3    1.74 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/50-PhiLip/50_PhiLip_04.mp3    1.45 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/51-Colose/51_Colose_01.mp3    1.95 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/51-Colose/51_Colose_02.mp3    1.44 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/51-Colose/51_Colose_03.mp3    1.58 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/51-Colose/51_Colose_04.mp3    1.18 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/52-1Tesalonica/52_1Te_01.mp3    794.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/52-1Tesalonica/52_1Te_02.mp3    1.50 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/52-1Tesalonica/52_1Te_03.mp3    908.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/52-1Tesalonica/52_1Te_04.mp3    1.09 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/52-1Tesalonica/52_1Te_05.mp3    1.22 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/53-2Tesalonica/53_2Te_01.mp3    858.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/53-2Tesalonica/53_2Te_02.mp3    1.10 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/53-2Tesalonica/53_2Te_03.mp3    1.01 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/54-1Timothe/54_1Timothe_01.mp3    1.39 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/54-1Timothe/54_1Timothe_02.mp3    768.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/54-1Timothe/54_1Timothe_03.mp3    890.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/54-1Timothe/54_1Timothe_04.mp3    918.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/54-1Timothe/54_1Timothe_05.mp3    1.33 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/54-1Timothe/54_1Timothe_06.mp3    1.37 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/55-2Timothe/55_2Timothe_01.mp3    1.17 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/55-2Timothe/55_2Timothe_02.mp3    1.44 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/55-2Timothe/55_2Timothe_03.mp3    0.98 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/55-2Timothe/55_2Timothe_04.mp3    1.28 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/56-Tit/56_Tit_01.mp3    1.05 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/56-Tit/56_Tit_02.mp3    808.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/56-Tit/56_Tit_03.mp3    952.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/57-Philemon/57_Philemon_01.mp3    1.31 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/58-Heboro/58_Heb_01.mp3    960.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/58-Heboro/58_Heb_02.mp3    1.27 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/58-Heboro/58_Heb_03.mp3    1.14 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/58-Heboro/58_Heb_04.mp3    1.04 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/58-Heboro/58_Heb_05.mp3    808.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/58-Heboro/58_Heb_06.mp3    1.18 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/58-Heboro/58_Heb_07.mp3    1.79 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/58-Heboro/58_Heb_08.mp3    954.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/58-Heboro/58_Heb_09.mp3    1.78 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/58-Heboro/58_Heb_10.mp3    2.09 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/58-Heboro/58_Heb_11.mp3    2.66 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/58-Heboro/58_Heb_12.mp3    1.92 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/58-Heboro/58_Heb_13.mp3    1.47 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/59-Giaco/59_Giaco_01.mp3    1.55 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/59-Giaco/59_Giaco_02.mp3    1.59 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/59-Giaco/59_Giaco_03.mp3    1.19 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/59-Giaco/59_Giaco_04.mp3    1.13 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/59-Giaco/59_Giaco_05.mp3    1.33 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/60-1Phiero/60_1Phi_01.mp3    1.68 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/60-1Phiero/60_1Phi_02.mp3    1.65 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/60-1Phiero/60_1Phi_03.mp3    1.46 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/60-1Phiero/60_1Phi_04.mp3    1.19 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/60-1Phiero/60_1Phi_05.mp3    938.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/61-2Phiero/61_2Phi_01.mp3    1.39 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/61-2Phiero/61_2Phi_02.mp3    1.55 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/61-2Phiero/61_2Phi_03.mp3    1.32 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/62-1Giang/62_1Giang_01.mp3    782.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/62-1Giang/62_1Giang_02.mp3    2.14 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/62-1Giang/62_1Giang_03.mp3    1.57 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/62-1Giang/62_1Giang_04.mp3    1.50 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/62-1Giang/62_1Giang_05.mp3    1.30 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/63-2Giang/63_2Giang_01.mp3    884.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/64-3Giang/64_3Giang_01.mp3    924.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/65-Giude/65_Giude_01.mp3    1.83 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_01.mp3    1.39 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_02.mp3    2.09 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_03.mp3    1.69 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_04.mp3    922.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_05.mp3    1.02 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_06.mp3    1.22 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_07.mp3    1.19 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_08.mp3    878.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_09.mp3    1.32 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_10.mp3    774.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_11.mp3    1.41 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_12.mp3    1.18 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_13.mp3    1.19 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_14.mp3    1.56 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_15.mp3    696.13 KB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_16.mp3    1.37 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_17.mp3    1.40 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_18.mp3    2.01 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_19.mp3    1.61 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_20.mp3    1.16 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_21.mp3    1.93 MB
Audio mp3/Kinh Thanh Audio/66-KhaiHuyen/66_Khai_22.mp3    1.43 MB
Audio mp3/Người đọc.txt    0.05 KB
kinh thanh/Kinh Cuu Uoc.prc    632.19 KB
kinh thanh/Kinh Tan Uoc.prc  142.61 KB

http://hdvnbits.org/kinh_thanh_audio_ebook_tieng_viet_mp3_prc_t83662.html